(1)
ดิลกวิทยรัตน์ ต. ทฤษฎีการเขียนประวัติศาสตร์ของเฮย์เดน ไวต์. TU J HIST 2019, 6, 129-166.