(1)
ทิพย์พิมล อ. ประวัติศาสตร์กฎหมายอิสลามที่อาเจะห์: จากรัฐสุลต่านสู่เขตปกครองพิเศษ. TU J HIST 2022, 9, 1-30.