(1)
กล้าทุกวัน น. . บาเกียว สุนทรียะเมือง และสำนึกอาณานิคมในฟิลิปปินส์. TU J HIST 2022, 9, 31-62.