(1)
วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ก. กองบรรณาธิการ. TU J HIST 2022, 9.