(1)
เอื้อรักสกุล จ. บทบรรณาธิการ. TU J HIST 2022, 9.