(1)
ทิพย์พิมล อ. กฎหมายชารีอะห์กับผู้หญิงอาเจะห์: ชายขอบของชายขอบ. TU J HIST 2017, 4, 114-158.