ดิลกวิทยรัตน์ ต. (2019). ทฤษฎีการเขียนประวัติศาสตร์ของเฮย์เดน ไวต์. วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์, 6(1), 129–166. https://doi.org/10.14456/thammasat-history.2019.4