ทิพย์พิมล อ. (2017). กฎหมายชารีอะห์กับผู้หญิงอาเจะห์: ชายขอบของชายขอบ. วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์, 4(1), 114–158. https://doi.org/10.14456/thammasat-history.2017.3