พึ่งสุนทร ว. หนังสือพระราชพิธีสิบสองเดือนกับประสบการณ์แบบอาณานิคม. วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 95–126, 2019. DOI: 10.14456/thammasat-history.2019.3. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/thammasat_history/article/view/199702. Acesso em: 19 ส.ค. 2022.