บวงสรวง ว. สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพิ่งสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2453 - 2468 . วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 20–47, 2021. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/thammasat_history/article/view/240427. Acesso em: 19 พ.ค. 2022.