ฟลานเนอรี เ.; ชื่นวัฒนา ณ. เกรียงมาร์แชลทองคำ: เรื่องสั้นสอนใจสำหรับโบราณคดี ในทศวรรษที่ 1980s. วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 107–133, 2021. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/thammasat_history/article/view/247093. Acesso em: 24 พ.ค. 2022.