กองบรรณาธิการ. สารบัญ. วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์, [S. l.], v. 8, n. 1, 2021. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/thammasat_history/article/view/252341. Acesso em: 7 ต.ค. 2022.