สุขลาภกิจ ส. แม่และแม่บ้านสมัยใหม่: ผู้หญิงดี, ความเป็นไทย, และวิทยาศาสตร์ ทศวรรษ 2460-2490. วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 125–156, 2022. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/thammasat_history/article/view/254189. Acesso em: 2 ก.พ. 2023.