ใจสุวรรณ์ ป. พุ่มพวง ดวงจันทร์ กับการเปลี่ยน (ไม่) ผ่านของเพลงลูกทุ่ง (กลางทศวรรษ 2520 - กลางทศวรรษ 2540). วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 92–124, 2022. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/thammasat_history/article/view/254846. Acesso em: 6 ก.พ. 2023.