สินธุประมา ว. “ประวัติศาสตร์โลก” ตามการรับรู้และการเรียนรู้ในประเทศไทย: เรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์อย่างย่อ. วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 63–91, 2022. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/thammasat_history/article/view/254892. Acesso em: 2 ก.พ. 2023.