วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ก. กองบรรณาธิการ. วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์, [S. l.], v. 8, n. 2, 2021. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/thammasat_history/article/view/256338. Acesso em: 3 ก.ค. 2022.