กล้าทุกวัน น. . บาเกียว สุนทรียะเมือง และสำนึกอาณานิคมในฟิลิปปินส์. วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 31–62, 2022. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/thammasat_history/article/view/258251. Acesso em: 2 ก.พ. 2023.