หงษ์สต้น ป. เชือดไก่ให้ลิงดู: รัฐไทยกับการทำลายศัตรูด้วยนาฏกรรม. วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 53–99, 2017. DOI: 10.14456/thammasat-history.2014.7. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/thammasat_history/article/view/78529. Acesso em: 1 ก.พ. 2023.