ทิพย์พิมล อ. กฎหมายชารีอะห์กับผู้หญิงอาเจะห์: ชายขอบของชายขอบ. วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 114–158, 2017. DOI: 10.14456/thammasat-history.2017.3. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/thammasat_history/article/view/92467. Acesso em: 29 พ.ย. 2022.