บวงสรวง วิศรุต. 2021. “สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพิ่งสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2453 - 2468”. วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 8 (1):20-47. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/thammasat_history/article/view/240427.