ฟลานเนอรี เคนท์, และ ชื่นวัฒนา ณัฎฐา. 2021. “เกรียงมาร์แชลทองคำ: เรื่องสั้นสอนใจสำหรับโบราณคดี ในทศวรรษที่ 1980s”. วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 8 (1):107-33. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/thammasat_history/article/view/247093.