กองบรรณาธิการ. 2021. “สารบัญ”. วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 8 (1). https://so05.tci-thaijo.org/index.php/thammasat_history/article/view/252341.