ทิพย์พิมล อรอนงค์. 2022. “ประวัติศาสตร์กฎหมายอิสลามที่อาเจะห์: จากรัฐสุลต่านสู่เขตปกครองพิเศษ”. วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 9 (1):1-30. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/thammasat_history/article/view/252446.