สุขลาภกิจ สุรเชษ์ฐ. 2022. “แม่และแม่บ้านสมัยใหม่: ผู้หญิงดี, ความเป็นไทย, และวิทยาศาสตร์ ทศวรรษ 2460-2490”. วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 9 (1):125-56. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/thammasat_history/article/view/254189.