ใจสุวรรณ์ ปรกเกศ. 2022. “พุ่มพวง ดวงจันทร์ กับการเปลี่ยน (ไม่) ผ่านของเพลงลูกทุ่ง (กลางทศวรรษ 2520 - กลางทศวรรษ 2540)”. วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 9 (1):92-124. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/thammasat_history/article/view/254846.