สินธุประมา วัชระ. 2022. “‘ประวัติศาสตร์โลก’ ตามการรับรู้และการเรียนรู้ในประเทศไทย: เรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์อย่างย่อ”. วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 9 (1):63-91. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/thammasat_history/article/view/254892.