กล้าทุกวัน นฤมล. 2022. “บาเกียว สุนทรียะเมือง และสำนึกอาณานิคมในฟิลิปปินส์”. วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 9 (1):31-62. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/thammasat_history/article/view/258251.