เอื้อรักสกุล จุฬาพร. 2022. “บทบรรณาธิการ”. วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 9 (1). https://so05.tci-thaijo.org/index.php/thammasat_history/article/view/259880.