วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ กองบรรณาธิการ. 2022. “สารบัญ”. วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 9 (1). https://so05.tci-thaijo.org/index.php/thammasat_history/article/view/259881.