ทิพย์พิมล อรอนงค์. 2017. “กฎหมายชารีอะห์กับผู้หญิงอาเจะห์: ชายขอบของชายขอบ”. วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 4 (1):114-58. https://doi.org/10.14456/thammasat-history.2017.3.