ดิลกวิทยรัตน์ ต. (2019) “ทฤษฎีการเขียนประวัติศาสตร์ของเฮย์เดน ไวต์”, วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์, 6(1), น. 129–166. doi: 10.14456/thammasat-history.2019.4.