หงษ์สต้น ป. (2017) “เชือดไก่ให้ลิงดู: รัฐไทยกับการทำลายศัตรูด้วยนาฏกรรม”, วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์, 1(2), น. 53–99. doi: 10.14456/thammasat-history.2014.7.