ทิพย์พิมล อ. (2017) “กฎหมายชารีอะห์กับผู้หญิงอาเจะห์: ชายขอบของชายขอบ”, วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์, 4(1), น. 114–158. doi: 10.14456/thammasat-history.2017.3.