[1]
ดิลกวิทยรัตน์ ต., “ทฤษฎีการเขียนประวัติศาสตร์ของเฮย์เดน ไวต์”, TU J HIST, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 129–166, มิ.ย. 2019.