[1]
ฟลานเนอรี เ. และ ชื่นวัฒนา ณ., “เกรียงมาร์แชลทองคำ: เรื่องสั้นสอนใจสำหรับโบราณคดี ในทศวรรษที่ 1980s”, TU J HIST, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 107–133, พ.ค. 2021.