[1]
กองบรรณาธิการ, “สารบัญ”, TU J HIST, ปี 8, ฉบับที่ 1, มิ.ย. 2021.