[1]
ทิพย์พิมล อ., “ประวัติศาสตร์กฎหมายอิสลามที่อาเจะห์: จากรัฐสุลต่านสู่เขตปกครองพิเศษ”, TU J HIST, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 1–30, มิ.ย. 2022.