[1]
สินธุประมา ว., “‘ประวัติศาสตร์โลก’ ตามการรับรู้และการเรียนรู้ในประเทศไทย: เรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์อย่างย่อ”, TU J HIST, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 63–91, มิ.ย. 2022.