[1]
กล้าทุกวัน น. ., “บาเกียว สุนทรียะเมือง และสำนึกอาณานิคมในฟิลิปปินส์”, TU J HIST, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 31–62, มิ.ย. 2022.