[1]
ทิพย์พิมล อ., “กฎหมายชารีอะห์กับผู้หญิงอาเจะห์: ชายขอบของชายขอบ”, TU J HIST, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 114–158, มิ.ย. 2017.