พึ่งสุนทร ว. “หนังสือพระราชพิธีสิบสองเดือนกับประสบการณ์แบบอาณานิคม”. วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์, ปี 6, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, น. 95-126, doi:10.14456/thammasat-history.2019.3.