ดิลกวิทยรัตน์ ต. “ทฤษฎีการเขียนประวัติศาสตร์ของเฮย์เดน ไวต์”. วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์, ปี 6, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, น. 129-66, doi:10.14456/thammasat-history.2019.4.