บวงสรวง ว. “สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพิ่งสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2453 - 2468”. วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์, ปี 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 20-47, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/thammasat_history/article/view/240427.