ฟลานเนอรี เ., และ ชื่นวัฒนา ณ. “เกรียงมาร์แชลทองคำ: เรื่องสั้นสอนใจสำหรับโบราณคดี ในทศวรรษที่ 1980s”. วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์, ปี 8, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2021, น. 107-33, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/thammasat_history/article/view/247093.