กองบรรณาธิการ. “สารบัญ”. วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์, ปี 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/thammasat_history/article/view/252341.