ทิพย์พิมล อ. “ประวัติศาสตร์กฎหมายอิสลามที่อาเจะห์: จากรัฐสุลต่านสู่เขตปกครองพิเศษ”. วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์, ปี 9, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 1-30, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/thammasat_history/article/view/252446.