สุขลาภกิจ ส. “แม่และแม่บ้านสมัยใหม่: ผู้หญิงดี, ความเป็นไทย, และวิทยาศาสตร์ ทศวรรษ 2460-2490”. วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์, ปี 9, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 125-56, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/thammasat_history/article/view/254189.