ใจสุวรรณ์ ป. “พุ่มพวง ดวงจันทร์ กับการเปลี่ยน (ไม่) ผ่านของเพลงลูกทุ่ง (กลางทศวรรษ 2520 - กลางทศวรรษ 2540)”. วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์, ปี 9, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 92-124, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/thammasat_history/article/view/254846.