สินธุประมา ว. “‘ประวัติศาสตร์โลก’ ตามการรับรู้และการเรียนรู้ในประเทศไทย: เรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์อย่างย่อ”. วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์, ปี 9, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 63-91, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/thammasat_history/article/view/254892.