วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ก. “กองบรรณาธิการ”. วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์, ปี 8, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/thammasat_history/article/view/256338.